Ministerstvo obrany » Zpět na předchozí stránku » Vy se ptáte - my odpovídáme

Vy se ptáte - my odpovídáme

Jsem vojákem základní služby. Můžete mi vysvětlit postup při podávání žádostí nebo stížností? Jaké jsou lhůty pro vyřízení stížností?

Každý voják se může na nadřízeného velitele obrátit s návrhem, žádostí nebo stížností v osobním zájmu. Ve výkonu tohoto práva se nesmí nikomu bránit. Výkon tohoto práva nesmí být ani nikomu na újmu. Dále je zakázáno vystavovat vojáka nátlaku, aby svou stížnost odvolal. Návrhy, žádosti nebo stížnosti a výsledky řešení návrhů, žádostí se zapisují do Knihy návrhů, žádostí a stížností. Pokud jde o stížnost, může ji podat každý voják v činné službě (dále jen stěžovatel). Stížnosti se obvykle podávají při denním hlášení. Lze je podat písemně nebo při pohovorech v rámci kontrol. Stížnost na velitele útvaru, popřípadě na vyšší nadřízené, lze podat písemně. Ústně jen při pohovorech v rámci kontrol. Proto, aby podání bylo považováno za stížnost, není rozhodné jeho označení, ale jeho obsah. Stížnost, která obsahuje údaje o závažném porušení lidských práv a svobod, může stěžovatel předat přímo hlavnímu inspektorovi ochrany lidských práv v resortu Ministerstva obrany. Stěžovatel, který vědomě udal ve své stížnosti nepravdivé nebo zkreslené údaje, bude vzat k odpovědnosti.

Stížnosti, které není třeba prošetřovat na místě nebo na podkladě vyjádření, popřípadě spisového materiálu, se musí vyřídit do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byly doručeny příslušnému veliteli. Příjem stížnosti, která nebyla podána ústně a které není třeba prošetřovat na místě nebo na podkladě vyjádření, popřípadě spisového materiálu, se musí stěžovateli potvrdit do 5 pracovních dnů. Stížnosti, které nelze vyřídit do 10 pracovních dnů ode dne jejich doručení veliteli, který je má vyřídit, se musí vyřídit do 30 dnů ode dne, kdy byly tomuto veliteli doručeny. Tuto lhůtu lze překročit jen ve výjimečných případech a se souhlasem nadřízeného toho velitele, který stížnost vyřizuje. Důvody tohoto prodloužení se musí stěžovateli oznámit. Stížnost, jejíž vyřízení náleží do pravomoci jiného velitele, se musí postoupit k vyřízení do 5 pracovních dnů, ode dne jejího doručení. Stěžovatel musí být o postoupení vyrozuměn. Velitel, kterému byla stížnost postoupena, stěžovateli její příjem nepotvrzuje.

Stížnosti vyřizují ti velitelé, do jejichž působnosti předmět stížnosti náleží, nebo specializované orgány vnitřní kontroly (například Inspekce ministra obrany). Velitel je povinen stížnost posoudit a je-li k tomu oprávněn, vyřídit ji. Není-li oprávněn ji vyřídit, postoupí ji k vyřízení tomu veliteli, jemuž tato pravomoc přísluší. O tomto postupu musí být stěžovatel vyrozuměn. Stížnost nelze předat nebo ji postoupit tomu, vůči němuž směřuje. Takový velitel není oprávněn o stížnosti rozhodovat.

Stížnost je nutno urychleně, hospodárně a odpovědně prozkoumat a vyřídit nebo zařídit její vyřízení, přičemž se musí vyřídit všechny body stížnosti. Za vytváření podmínek pro správné a včasné vyřizování stížností odpovídají velitelé. Při prošetřování stížností je nutno vycházet z jejího obsahu bez ohledu na to, kdo ji podal a proti komu směřuje. Vyžaduje-li to správné vyřízení stížnosti, musí být při šetření vyslechnut stěžovatel a osoby, proti kterým stížnost směřuje. Stížnost se považuje za vyřízenou, jakmile byla po jejím prošetření učiněna opatření potřebná k odstranění zjištěných závad a stěžovatel o tom byl vyrozuměn, přičemž je třeba respektovat stanovené lhůty.

Nadřízený, který nedůsledně řešil stížnost, nebo neučinil opatření k nápravě, bude vzat k odpovědnosti. To samé platí pro nadřízeného, který se dopustil nespravedlnosti nebo připustil nezákonné jednání vůči stěžovateli.

-PEM-

Jsem důstojníkem v záloze, pobírám výsluhový příspěvek. Mám zájem pracovat ve služebním poměru u hasičského sboru. Přijdu o výsluhový příspěvek?

Podle § 143 odst. 8 zákona č. 221/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jste povinen oznámit plátci výsluhového příspěvku vznik služebního poměru podle zvláštních právních předpisů do osmi dnů. Tato povinnost se vztahuje i na vznik služebního poměru u hasičského sboru. Na základě vzniku dalšího služebního poměru se výplata výsluhového příspěvku podle § 135 zákona č. 221/1999 Sb. zastaví.

Vznik a průběh služebního poměru u hasičských sborů se řídí, stejně jako u policie, zákonem č. 186/1992 Sb., s úpravami podle zákona č. 238/2000 Sb. Po zániku dalšího služebním poměru podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 186/1992 Sb.) bude podle Vyhlášky MV č. 287/2002 při výpočtu výsluhových náležitostí plně započítána doba vaší služby v AČR.

Bude-li nově vypočítaný výsluhový příspěvek vyšší, budou příslušné finanční orgány Hasičského sboru (Ministerstva vnitra) vyplácet tento vyšší příspěvek. V případě, že je vyšší původní příspěvek, obnoví se jeho výplata podle § 136 zákona č. 221/1999 Sb., ve znění posledních předpisů. Při tom se výsluhový příspěvek z dalšího služebního poměru (např. hasičském sboru bude porovnávat s nynějším výsluhovým příspěvkem ve valorizované výši, tedy s výší výsluhového příspěvku jakou by valorizací nabyl, pokud byste jej po celou dobu pobíral.

-JAČ-