--------------------------------------    O VLNĚNÍ     --------------------------------------
 
Elektromagnetické spektrum 

V následujícím přehledu stručně charakterizujeme jednotlivé druhy elektromagnetického záření. Podle vlnových délek (od nejdelších po nejkratší) se spektrum elektromagnetického vlnění dělí na:
 

Elektromagnetické spektrum

1. Rádiové vlny
Tento druh elektromagnetického vlnění může mít vlnovou délku v rozmezí přibližně 2000 m - 1 mm. Dovedeme ho vytvořit pomocí elektronických zařízení - vysílačů s anténou. Rádiové vlny slouží především k přenosu zvukových, obrazových a dalších informací.
Využívají se od konce 19. století při radiotelegrafickém a od 20. let minulého století i při rozhlasovém vysílání. Rozhlas využívá čtyř vlnových délek rádiových vln - dlouhé, střední, krátké a velmi krátké (FM). Rádiové vlny slouží i k televiznímu přenosu; používají se kratší vlnové délky než u rozhlasu. V nejbližších letech budou mít všechny televizní signály digitální podobu.
Rádiové vlny s nejkratší vlnovou délkou (0,1 m - 1 mm) využívají radary, satelitní televize, mobilní telefony, přístroje GPS, mikrovlnné trouby a další zařízení.
  Elektromagnetické spektrum
Elektromagnetické spektrum
2. Infračervené záření
Je vyzařováno rozžhavenými tělesy. Záření je pro nás neviditelné a vnímáme ho jako tepelné záření (sálání) tepelných zdrojů. Infračervené záření je i součástí slunečního záření.
Vlnová délka: 0,1 mm - 790 nm
  Elektromagnetické spektrum
3. Viditelné světlo
Jediný druh elektromagnetického záření, který přímo vnímáme zrakem. Bílé světlo je možno skleněným hranolem nebo optickou mřížkou rozložit podle vlnových délek na jednotlivé spektrální barvy. Viditelné světlo je významnou složkou slunečního záření, dopadajícího na zemský povrch.
Vlnová délka: 790 nm - 390 nm
  Elektromagnetické spektrum
4. Ultrafialové záření
Slunce je přírodním zdrojem ultrafialového záření, většina je ho však zadržena zemskou atmosférou. Zdrojem jsou i výbojové trubice, ve kterých vzniká záření průchodem elektrického proudu rtuťovými parami.
Vlnová délka: 390 nm - 10 nm
  Elektromagnetické spektrum
5. Rentgenové záření
Fotony rentgenového záření mají velkou energii, a proto má toto záření značnou pronikavost. Zemská atmosféra rentgenové záření přicházející z vesmíru nepropouští a chrání nás před jeho účinky.
Vlnová délka: 10 nm - 1 pm
  Elektromagnetické spektrum
6. Záření gama
Radioaktivní záření, které vzniká při jaderných reakcích v jádrech izotopů některých prvků. Vyznačuje se velkou pronikavostí a ionizačními účinky.
Vlnová délka: menší než 1 pm
  Elektromagnetické spektrum

I když mají jednotlivá elektromagnetická vlnění různé vlastnosti, jedno mají společné: ve vakuu (a přibližně i ve vzduchu) se všechna šíří rychlostí c = 300 000 km/s. V jiných prostředích je jejich rychlost menší.


1. kapitola

Začátek článku

Obsah